مومنت اسپرت

سامانه هواداری برای باشگاه‌های ورزشی
لوگوی مومنت اسپورت

در ایـن سـامانه، باشـگاه‌‎ها می‌تواننـد تصاویـر و ویدیوهـای مسـابقات و بازیکنـان خـود را بـه صـورت یـک دارایـی دیجیتـال تبدیـل کننـد و یـک روش نویـن بـرای ارتبـاط بـا هوادارانشـان داشـته باشـند و هـواداران هـم می‌‎تواننـد تجربـه جدیـدی از حمایـت خـود از تیـم محبوبشـان داشــته باشند.